เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประจำเดือน ตุลาคม 2562

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุม ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประจำเดือน ตุลาคม 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน เข้าร่วมการประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ยังมีกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการชุมชนที่มีความซื่อสัตย์ เป็นจิตอาสาช่วยเหลืองานและบุคคลในชุมชน โดยมีรายชื่อดังนี้ 1.นางศิริวรรณ มั่นคง ผช.ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ปธ.ชุมชนวัดท่าบึง ม.1 2.นายบุญฉลอง จำงูเหลือม ประธานชุมชนบ้านหัวทุ่ง ม.5 3.นายทองคำ ดวงเสนาะ รอง ปธ.ชุมชนหนองโจดพัฒนา 2 ม.8 4.นางขวัญใจ สารโกศล กรรมการชุมชนสุภัทรา ม.20 5.นายสนิท ดวงจำปา ประธานกรรมการชุมชนไทนทอง 4 ม.23 และมอบเกียรติบัตรให้กับบุคคลในชุมชนที่มีการดำรงตนตามมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีรายชื่อดังนี้ 1.นายบรรหาญ อุทธา ประธานชุมชนใกล้วัดพัฒนา ม.1 2.นางดรุณี หาชานนท์ ประธานกรรมการชุมชนคนพอเพียง 3 ม.5 3.นางอุดร โคตะมี กรรมการชุมชนหนองโจดพัฒนา 1 ม.8 4.นายละม้าย ปัทมสุวรรณ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.20 5.นางสุภาพร มีเดช ประธานชุมชนไทรทอง 1 ม.23 และกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี แต่ด้อยโอกาสทางการศึกษา นอกจากนี้ยังได้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโครงการต่างๆของเทศบาล ที่กำลังจำจัดขึ้น อาทิ โครงการบ้านเป็ด มินิมาราธอน ครั้งที่ 10 กิจกรรมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ประชาสัมพันธ์การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รวมไปถึงสำรวจปัญหาและความต้องการของผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน เพื่อดำเนินการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่อไป
QR Code หน้านี้