เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กิจกรรมมอบเกียรติบัตร ให้กับหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ ตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2562

วันที่ 20 กันยายน 2562 กองวิชาการและแผนงาน จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตร ให้กับหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ ตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2562 โดยมีความเสียสละ ให้ความช่วยเหลือ กิจการสาธารณะต่างๆ ในชุมชน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่สังคม โดยมี นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ได้รับคัดเลือก ดังนี้

1. นางพรรภา พลทองสถิตย์ ชาวบ้านเป็ด หมู่ที่ 1 เป็นบุคคลด้านผู้นำพัฒนาชุมชน ประธานชุมชนรู้ักสามัคคี หมู่ที่ 1 เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นคณะกรรมการดีแคร์ (D-Care) ช่วยเหลือผู้พิการ ผู้สูงอายุ เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านเป็ด หมู่ที่ 1 เป็นกรรมการวัดท่าบึงบ้านเป็ด กรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุ ดูแลผู้สูงอายุ และจิตอาสาช่วยเหลือสังคม

2. นายโสภัณ ผาสุข ชาวบ้านเอื้อธรรม หมู่ที่ 17 เป็นผู้ประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในชุมชน และเป็นผู้มีความเสียสละ สนับสนุนช่วยเหลือและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของชุมชน

3. นายประพัฒน์พงศ์ ลาสิงห์ ชาวบ้านเดชา เป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม มีความเสียสละ บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ในลักษณะต่างๆ ในชุมชน

4. นางณัฐพร ยุทธเมธางกูร ชาวบ้านเดชา เป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม มีความเสียสละ บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ในลักษณะต่างๆ ในชุมชน

QR Code หน้านี้