เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

พ่นหมอกควันเพื่อควบคุมการเกิดโรคไข้เลือดออกให้กับประชาชน

วันที่ 12 กันยายน 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป็ด และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ 21 ลงพื้นที่พ่นหมอกควันเพื่อควบคุมการเกิดโรคไข้เลือดออกให้กับประชาชน
QR Code หน้านี้