เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 4

วันที่ 10 กันยายน 2562 นายประทีป เสาผล ประธานสภาเทศบาล เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้