เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอําพน กิตติอําพน องคมนตรี ไปติดตามการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 4 กันยายน 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอําพน กิตติอําพน องคมนตรี ไปติดตามการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,500 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ณ ศาลาการเปรียญ วัดไทรทอง ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
QR Code หน้านี้