เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ศึกษาดูงาน ของ คกก.กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ณ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วย นายประทีป เสาผล ประธานสภาเทศบาล และคณะผู้บริหารนำ คณะกรรมการ อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านเป็ด ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ และการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างนวัตกรรมสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนฯ คณะอนุกรรมการกองทุนฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น และเพื่อให้สามารถนำเอาประสบการณ์จากการอบรมและศึกษาดูงาน ไปพัฒนาตนเองและเพื่อยกระดับให้เป็นพื้นที่ต้นแบบของการดำเนินงานต่อไป
QR Code หน้านี้