เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ และการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างนวัตกรรมสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านเป็ด ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ และการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างนวัตกรรมสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนฯ คณะอนุกรรมการกองทุนฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เพื่อให้สามารถนำเอาประสบการณ์จากการอบรมและศึกษาดูงาน ไปพัฒนาตนเองและเพื่อยกระดับให้เป็นพื้นที่ต้นแบบ โดยได้รับเกียรติจาก นายวิชัย มีมาก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิและการมีส่วนร่วม สำงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้