เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชาคมระดับตำบล พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 ครั้งที่ 1

วันที่ 19 กรกฏาคม 2562 นางสาววันเพ็ญ ปิยะฉัตรโสภา รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2562-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ณ หอประชุมอเนกประสงค์ไพศาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้