เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

แห่เทียนพรรษา โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด ประจำปี 2562

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายศักดา เชาว์สกู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด และกองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านเป็ด นำคณะครู น้องๆนักเรียนและผู้ปกครอง จัดขวนแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ตั้งแต่โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด ถึงวัดท่าบึง บ้านเป็ด พร้อมทั้งการแสดงรำเทิดพระเกิยรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน และเพื่อสืบสาน และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
QR Code หน้านี้