เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน โดยกรมทหารราบที่ 8

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน โดยกรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย ซึ่งมีกิจกรรมการปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดกำจัดวัชพืชและทาสีสนามเด็กเล่น เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยมีพันเอก ณรงค์ สวนแก้ว ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ณ ลานกีฬาอ่างเก็บน้ำค่ายสีหราชเดโชไชย
QR Code หน้านี้