เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 1

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 นายประทีป เสาผล ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาการเลือกตำแหน่งรองงประธานสภาเทศบาลและเลขานุการสภาเทศบาลแทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบให้นายบุญเพ็ง สุทธิ เป็นรองประธานสภาเทศบาล และ นางสาวปิยวรรณ จิตตะมัย เป็นเลขานุการสภาเทศบาล และพิจารณาเรื่องอื่นๆตามระเบียบวาระ ณ ห้องประชุมหนองโคตร เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ชั้น 4
QR Code หน้านี้