เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมคณะทำงานจัดวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ในการพิจารณาร่างมาตรการของการบริหารความเสี่ยง

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล เพื่อลดปัญหาการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น โดยได้กำหนดมาตรการการป้องกันการทุจริต และเพื่อจะได้จัดทำเป็นมาตรการและประกาศให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเป็ดทราบและถือปฏิบัติ ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้