เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

คณะกรรมการตรวจหอพักประจำเดือนประจำเดือน มิถุนายน 2562

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการตรวจหอพักเทศบาลตำบลบ้านเป็ดได้ออกตรวจหอพักเพื่อดำเนินงานกิจการหอพักและประเมินจัดลำดับหอพักตาม พ.ร.บ. หอพัก 2558 ประจำเดือน มิถุนายน 2562
QR Code หน้านี้