เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ 24 เมษายน 2561 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด ได้มอบใบประกาศตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวน 4 คนได้แก่ นางหนูพิศ ลาดโลศรี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน สังกัดกองคลัง เทศบาลตำบลบ้านเป็ด นายผ่าน หาชานนท์ หมู่ที่ 5 นายสมใจ นามกุล หมู่ที่ 5 นางอรุณ เพียหอชัย หมู่ที่ 5 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ไพศาล สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

QR Code หน้านี้