เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ตรวจประเมิน LPA ประจำปี 2561

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลบ้านเป็ดได้เข้ารับการตรวจการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้