เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การประชุมซักซ้อมเจ้าหน้าที่ต้อนรับเพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมสัมมนาวิชาการสันนิบาตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลบ้านเป็ดเป็นเจ้าภาพการประชุมซักซ้อมเจ้าหน้าที่ต้อนรับเพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมสัมมนาวิชาการสันนิบาตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น โดยมีตัวแทนจากเทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบลในจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมงานในครั้งนี้
QR Code หน้านี้