เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและการประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 นางพิลาศลักษณ์ พรกุณา รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล เป็นประธานการการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและการประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน เข้าร่วมการประชุม ณ หอประชุมอเนกประสงค์ไพศาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้