เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการบ้านเป็ดเมืองน่าอยู่ "ประเทศไทยไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลบ้านเป็ดได้จัดกิจกรรมโครงการบ้านเป็ดเมืองน่าอยู่ "ประเทศไทยไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐ" โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีคณะผู้้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และประชาชนในเขตเทศบาล ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 2 บ้านเป็ด
QR Code หน้านี้