เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 ครั้งที่ 2

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 นายประทีป เสาผล ประธานสภาเทศบาล เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ วาระที่ 3 ขั้นลงมติและญัตติเรื่องเพื่อพิจารณาอื่นๆ รวมถึงปรึกษาหารือข้อราชการที่สำคัญ ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้