เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

คณะกรรมการตรวจหอพักประจำเดือนประจำเดือน พฤษภาคม 2562

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการตรวจหอพักเทศบาลตำบลบ้านเป็ดได้ออกตรวจหอพักเพื่อดำเนินงานกิจการหอพักและประเมินจัดลำดับหอพักตาม พ.ร.บ. หอพัก 2558 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
QR Code หน้านี้