เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 57) พ.ศ. 2559

ไฟล์ที่ 1.
ประเภท
ขนาด 1.53 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้