เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ลงพื้นที่ตรวจการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในอาหาร ในโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเป็ด วันที่ 3

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในอาหาร ภาชนะ และมือผู้สัมผัสอาหาร ภายใต้โครงการอาหารปลอดภัย ประจำปี 2567 ในโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเป็ด (วันที่ 3) จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกฟันโปง โรงเรียนบ้านโคกฟันโปง โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง และโรงเรียนสุรัสวดี
QR Code หน้านี้