เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อแก้ปัญหา การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ของประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

ไฟล์ที่ 1.
ประเภท
ขนาด 0.02 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้