เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การจัดสรรอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาเด็กเล็ก ต้นแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

ไฟล์ที่ 1.
ประเภท
ขนาด 0.03 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้