เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2567 - 2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 9 และเพิ่มเติมครั้งที่ 7

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2567 - 2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 9 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2567 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 7 โดยมีนายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในท้องถิ่น และใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
QR Code หน้านี้