เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมคณะทำงาน การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานในการประชุมคณะทำงาน เพื่อซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสอดคล้องกับตัวชี้วัด ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านที่ 3 ด้านการบริหารการเงินและการคลัง ด้านที่ 4 ด้านการบริการสาธารณะ และด้านที่ 5 ด้านธรรมาภิบาล และเพื่อเป็นการยกระดับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปี 2567 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้กำหนดให้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูง (High - Potentiated Local Assessment: HPA) เพิ่มเติมอีกรูปแบบหนึ่งด้วย
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน ผลของการประเมินจะสะท้อนให้ทราบถึงประสิทธิภาพและความมีมาตรฐานในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะได้ช่วยเหลือหรือส่งเสริม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมตามความจำเป็น
การประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูง (High - Potentiated Local Assessment: HPA) มีเป้าหมายที่จะยกระดับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติราชการและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่โดดเด่นและมีศักยภาพแตกต่างกัน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงกำหนดให้มีการประเมินผลปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2567 รูปแบบใหม่ คือ การประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูง หมายถึง การประเมินที่มีประเด็นการประเมิน เกณฑ์การประเมิน เอกสารประกอบการประเมินที่ยกระดับจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการพื้นฐานทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นและมีศักยภาพสูง โดยมุ่งเน้นไปที่การวัดผลเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ในเรื่องการจัดบริการสาธารณะที่สำคัญและส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
QR Code หน้านี้