เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานแกนนำสุขภาพ ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 28 – 31 พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานแกนนำสุขภาพ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีนายจตุพล สิทธิ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด โดยมีกิจกรรมอบรม รับฟังการบรรยาย เรื่องบทบาทหน้าที่ของแกนนำสุขภาพในการพัฒนาและขับเคลื่อนงานสาธารณสุขในพื้นที่ ต่อด้วยกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานของแกนนำสุขภาพ ณ เทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และเมืองสุขภาพดี และศึกษาดูงาน ณ เทศบาลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เรื่องการขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน ควบคุมโรคโดยชุมชนและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์สาธิตสหกรณ์ โครงการหุบกะพง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เรื่องโครงการตามพระราชดำริเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
QR Code หน้านี้