เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการอาหารปลอดภัย วันที่ 2 : ลงพื้นที่ให้ความรู้

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จัดทำโครงการอาหารปลอดภัย ประจำปี 2567 โดยกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร ในจุดผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้า ซึ่งได้จัดอบรมให้ความรู้ในหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารให้กับผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร โดยได้เรียนเชิญวิทยากรจากศูนย์อนามัยที่7 ขอนแก่น มาบรรยายและสาธิตให้ความรู้ตามกรอบหลักสูตรที่กรมอนามัยกำหนด
QR Code หน้านี้