เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 2566

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 เทศบาลตำบลบ้านเป็ดเข้ารับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมหนองโคตร
QR Code หน้านี้