เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การประชุม คกก.สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4
QR Code หน้านี้