เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการพัฒนาบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เมื่อวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2566 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด มอบหมายให้นายจตุพล สิทธิ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม Project based learning ในโครงการพัฒนาบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ณ ห้องประชุม โรงแรม กรีนโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้จากโครงงาน Project based learning สามารถจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลได้อย่างเหมาะสม และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเพื่อประโยชน์ของนักเรียนต่อไป
QR Code หน้านี้