เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ลงพื้นที่่เยี่ยมผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กองสวัสดิการสังคม และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่้เยี่ยม ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนและเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ในเขตตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้