เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กิจกรรม "วันเทศบาล"

วันที่ 24 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลบ้านเป็ดนำโดย นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2566 พร้อมอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องใน “วันเทศบาล” โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน สำหรับในช่วงเช้ามีพิธีทำบุญถวายภัตตาหารและจตุปัจจัย เครื่องไทยธรรมพระสงค์ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด และในช่วงบ่ายร่วมกิจกรรมทำความสะอาด 5 ส BIG Cleaning Day บริเวณภายในและภายนอกสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
วันที่ 24 เมษายนของทุกปี เป็นวันเทศบาล โดยให้เทศบาลทั่วประเทศจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมความสำคัญของเทศบาล และเพื่อเชิดชูความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลให้ปรากฏแก่ประชาชนทั่วไป อันเป็นเครื่องเตือนใจให้ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล รวมทั้งประชาชนได้สำนึกมีความผูกพันต่อท้องถิ่นของตนเองและมีความเสียสละ มีความรับผิดชอบที่จะร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
QR Code หน้านี้