เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ

วันที่ 21 เมษายน 2566 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี พ.ศ.2566 โดยเทศบาลตำบลบ้านเป็ดกองสวัสดิการสังคม รวมกับ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ทำการปรับปรุงห้องน้ำของผู้สูงอายุทั้งหมด 3 หลัง ให้มีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ในชีวิตประจำวันยิ่งขึ้น
QR Code หน้านี้