เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง การใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ตามมาตรา 64 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535

ไฟล์ที่ 1. เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร พ.ศ.2566
ประเภท
ขนาด 0.34 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้