เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า

ลงทะเบียนนอกเขต

https://stat.bora.dopa.go.th/Election/regoutvote/

ลงทะเบียนนอกราช

https://stat.bora.dopa.go.th/Election/popout/#/popout
ไฟล์ที่ 1. คำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตและนอกเขตเลือกตั้ง
ประเภท
ขนาด 0.29 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้