เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ไฟล์ที่ 1. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประเภท
ขนาด 1.13 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
ประเภท
ขนาด 0.09 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 3. ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
ประเภท
ขนาด 0.09 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้