เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

     วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานในการประชุมและสัมมนาคณะกรรมการหมู่บ้านกับส่วนราชการ ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 5/2566 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และแจ้งข่าวสารของเทศบาลฯ ให้กับผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนได้รับทราบ และเป็นเวทีในการรับฟังปัญหาและความต้องการของชุมชน ในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งเป็นการชี้แจง ตอบข้อซักถาม ติดตามการดำเนินการต่างๆตามภารกิจของเทศบาล ณ หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประเด็นในการมีส่วนร่วม
     1. รับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชน ในแต่ละพื้นที่
     2. ติดตามการดำเนินงาน โครงการต่างๆ ของเทศบาล

จำนวนของผู้มีส่วนร่วม
     มีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 140 คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ตัวแทนจากสถานีตำรวจภูธรบ้านเป็ด และชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ผลจากการมีส่วนร่วม  
     เทศบาลตำบลบ้านเป็ดชี้แจ้งและตอบคำถามข้อซักถามต่างๆ ในส่วนที่ยังไม่ดำเนินการได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการในเรื่องนั้นๆ โดยเร็ว และนำปัญหาที่ได้ที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้ ไปหารือต่อกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน
     จากการประชุมฯ ครั้งที่ 4/2566 ได้มีข้อหารือเกี่ยวกับปัญหาการจราจรบริเวณตลาดบ้านคำไฮ และเรื่องการดูแลความปลอดภัยบริเวณรอบบึงหนองโคตร เทศบาลตำบลบ้านเป็ดจึงได้เชิญ เจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจภูธรบ้านเป็ด เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงและหารือเกี่ยวกับปัญหาการจราจรบริเวณตลาดบ้านคำไฮ และเรื่องการดูแลความปลอดภัยบริเวณรอบบึงหนองโคตร โดยเบื้องต้นสถานีตำรวจภูธรบ้านเป็ด ได้ส่งจราจรขับรถเวียนตรวจดูแลการจราจรบริเวณตลาดคำไฮ ลักษณะไม่ประจำจุด ทั้งนี้จะดำเนินการหารือกันอีกครั้งเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในระยะยาว ส่วนเรื่องการดูแลความปลอดภัยบริเวณรอบบึงหนองโคตร จะใช้รถสายตรวจตรวจเปิดสัญญาณไฟ เพื่อเป็นการตรวจตราความเรียบร้อย ช่วงหลังเวลา 22.00 น. - 23.00 น.
QR Code หน้านี้