เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

มอบเกียรติบัตร พนักงานเทศบาล และลูกจ้างดีเด่น

     วันที่ 29 ธันวาคม 2565 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานเปิดโครงการประกวดพนักงานและลูกจ้างดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างดีเด่น ที่ได้รับคัดเลือกจากคณะผู้บริหาร โดยประเมินจากผลการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและการประพฤติปฏิบัติตนที่ดีและสามารถเป็นต้นแบบให้กับคนอื่นได้ ณ ลานเป็ด เทศบาลตำบลบ้านเป็ด โดยมีบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมประมาณ จำนวน 150 คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล  
     ในการนี้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด ได้กำชับให้บุคลากรทุกคนในองค์กรนำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ ในการปฏิบัติงานด้วย
 
QR Code หน้านี้