เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมหารือแนวทางพัฒนาการศึกษา เด็กปฐมวัย

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุมหารือแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยร่วมกับโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด เพื่อเดินหน้าพัฒนาการจัดการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ให้เด็กทุกคนมีพัฒนาการที่ดีเหมาะสมกับวัย ทั้งทางร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สอดคล้องกับหลักการพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคล สร้างให้เด็กมีคุณลักษณะมีอุปนิสัยใฝ่ดี มีคุณธรรม มีวินัย ใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถซึมซับสุนทรียะและวัฒนธรรมที่หลากหลายได้ โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด และคณะครู เข้าร่วมการประชุม ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้