เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กิจกรรมวันลอยกระทง โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด ประจำปี 2565

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ประเพณีไทย และเป็นการส่งเสริมให้ความรู้แก่นักเรียน โดยการปลุกจิตสำนึกให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าแก่นสาระและความสำคัญของประเพณีไทย ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ สร้างจิตสำนึกของความเป็นไทย ที่จะต้องร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย โดยมีกิจกรรมเดินขบวนแห่กระทง และพิธีขอขมาบูชาน้ำ ของน้องๆนักเรียน คณะครู ผู้ปกครองของนักเรียน และชาวบ้านบ้านเป็ด ที่มาร่วมชมความน่ารัก ความสดใสของน้องๆนักเรียน รวมถึงคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ณ บึงกี บ้านเป็ด ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
QR Code หน้านี้