เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

เยี่ยมบ้านผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาสในสังคม

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 นายกิตติศักดิ์ แก้วไสย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด นางชนิสรา วงษ์ศิริ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่้เยี่ยม ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนและเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ในเขตตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้