เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 5 กันยายน 2565 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเป็ด จัดการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 1/2565 เพื่อกำหนดแนวทางและจัดทำแผนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกให้แก่องค์กรกลุ่มประชาชนและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฯ ประจำปี 25565 โดยมีนายสุทธิศักดิ์ สัสดีไกรสร กำนันตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4
 
QR Code หน้านี้