เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการนักจิตวิทยาน้อย เพื่อนที่ปรึกษา

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด มอบหมายให้นายสุพล เมืองสนธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการนักจิตวิทยาน้อย เพื่อนที่ปรึกษา โดยได้รับการสนับสนุนการจัดโครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเป็ดร่วมกับโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ในการดำเนินโครงการดังกล่าว ในโครงการฯ มีกิจกรรมสร้างสัมพันธภาพและการอบรมในหัวข้อ นักจิตวิทยาน้อยวิถีใหม่ (YC Next normal) , เรื่องวุ่นๆ ของวัยรุ่น Gen Z , การให้คำปรึกษา (รู้ เข้าใจ ใช้เป็น) และฝึกปฏิบัตินักจิตวิทยาน้อย Role Play โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จีรัฐติกุล ดอนวิจารณ์ขจร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.ขอนแก่น นางวิไลลักษณ์ ชูสกุล ข้าราชการบำนาญ สาขาแนะแนว นางเครือวัลย์ พนมหิรัญ ข้าราชการบำนาญ สาขาแนะแนว และนางเพ็ญประภา ซุยกระเดื่อง รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม มาเป็นวิทยากรในการอบรม โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย และโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเป็ด จำนวน 150 คน เข้าร่วมการอบรม ณ หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย
QR Code หน้านี้