เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ทัศนศึกษาดูงาน คณะกรรมการ สปสช ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม ณ เทศบาลตำบลนาอาน และ เทศบาลเมืองเลย จ.เลย

นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด มอบหมายให้นายสุพล เมืองสนธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล รวมไปถึง กำนัน ผู้ใหญบ้าน คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน จำนวนกว่า 42 คน ไปศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย เพื่อดูงานเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และนวัตกรรมสุขภาพ และดูงาน เทศบาลเมืองเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย เพื่อดูงานเกี่ยวกับระบบจัดการบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง และนวัตกรรมสุขภาพ
QR Code หน้านี้