เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นางสาวปิยวรรณ จิตตะมัย ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4
QR Code หน้านี้