เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) ประจำปี 2565 วันที่ 1

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายเอกรัฐ ชุมแวงวาปี รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2565 โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ร่วมกับวิทยาลัยบรมราชชนนีขอนแก่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป็ด และหน่วยปฐมภูมิหัวทุ่ง ณ หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้