เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ต้อนรับรับข้าราชการโอนย้ายมาใหม่

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นายเอกรัฐ ชุมแวงวาปี รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวต้อนรับรับข้าราชการโอนย้ายมาใหม่ 4 คน ได้แก่ นางเบญญภา พัชรพิบูลชัย มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลังระดับ กลาง) ย้ายมาจากเทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นางสาวจิราพัชร อัตสกุลเรืองรุ่ง มาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับ ปฏิบัติการ ย้ายมาจาก เทศบาลตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ นางพรศิริ สุวรรณโท มาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับ ชำนาญการ ย้ายมาจาก องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และนายวีระพงษ์ หาญสุริย์ มาดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ ชำนาญงาน ย้ายมาจากเทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้ที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดี ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้