เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในสิทธิขั้นพื้นฐานและเยี่ยมบ้านคนพิการหรือทุพพลภาพในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด มอบหมายให้นายสุพล เมืองสนธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในสิทธิขั้นพื้นฐานและเยี่ยมบ้านคนพิการหรือทุพพลภาพในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้พิการหรือทุพพลภาพและผู้ดูแลผู้พิการ เข้าร่วมการอบรม ณ หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้