เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การประชุมประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 / 2565 โครงการบ้านเป็ดถนนปลอดภัย

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด มอบหมายให้นายสุพล เมืองสนธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 / 2565 โครงการบ้านเป็ดถนนปลอดภัย ณ หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ สถานีตำรวจภูธรบ้านเป็ด กำนันและผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลบ้านเป็ด เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจุดเสี่ยงทางการจราจร เพื่อปรับปรุงจุดเสี่ยงทางการจราจรให้ปลอดภัย สวยงาม และเป็นเอกลักษณ์ อย่างมีส่วนร่วม เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุทางถนนในภาพรวม และเพื่อจัดทำคู่มือแนวทางการปรับปรุงจุดเสี่ยงในอนาคตที่มีประสิทธิภาพ
QR Code หน้านี้